per|solog - zertifizierte Trainerin
Deutsche SprachversionTschechische Sprachversion

Metody

Moje mnohaleté pracovní a životní zkušenosti mi umožňují cílevědomě volit nejvhodnější techniky coachingu. Podle témat a potřeb mých klientů se v praxi osvědčily metody „NLP“, „persolog®Profil chování“ (DISG-Model podle prof. J.G. Geiera) a „Non violence comunication – NVC“ (Nenásilná komunikace).

Persolog® Profil chování
(DISK-Model podle Prof. John G. Geiera)

„DISK-Metoda“ byla vyvinuta prof. Johnem G. Geierem, profesorem psychologie chování v Americe. V Německu je nabízena jen opravněnými trenéry a používá se úspěšně dlouhá léta na celém světě pro rozvoj osobnosti .
Písmena D, I, S a K znázorňují čtyři základní typy jedince podle jednání, a sice Dominantní, Iniciativní, Stálý a Korektivní.

D-Dominantní:
Registruje své okolí jako nepříznivé a reaguje na ně aktivně. Jeho chování se orientuje na úkoly a je extrovertní. Usiluje o převzetí kontroly a dosažení výsledků. Dominantní člověk chce převzít úkoly a zvítězit. Jeho pozornost se soustřeďuje na efektivitu a nezávislost.

I-Iniciativní:
Registruje své okolí jako příznivé a reaguje podle toho aktivně. Jeho chování je extrovertní a orientuje se na okolí. Snaží se motivovat druhé, rád se vyjadřuje a usiluje o pozornost.
Iniciativní člověk chce druhé přesvedčit a ovlivnit. Zaměřuje svou pozornost na komunikaci a ovlivňování druhých.

S-Stálý:
Registruje své okolí jako příznivé a reaguje na ně pasivně.
Jeho chovaní se orientuje na okolí a je introvertní. Usiluje o stabilitu a harmonii.
Stálý člověk chce druhé podporovat a snaží se o uspořádané vztahy. Zaměřuje svou pozornost na soulad a podporu druhých.

K-Korektivní:
Registruje své okolí jako nepříznivé a reaguje pasivně.
Jeho chování je introvertní a orientuje se na úkoly. Chce “dělat věci pořádně”.
Korektivní člověk se vyhýbá nesvárům a dává pozor na přesnost a důkladnost. Zaměřuje svou pozornost na strukturu a účinnost.

Model persolog®Profil chování umožňuje uživateli zjistit podle situace, které části té které dimenze jeho vlastní osobní struktura ukazuje a zároveň informuje o:

 • Vlastních přednostech
 • Preferovaném pracovním stylu
 • Optimálním prostředí
 • Možných konfliktech
 • Vlastním poslání

Přitom je možné porozumět lidskému chování, přistupovat diferencovaně k ostatním a úspěšněji ovlivnit jednání s druhými osobami. V neposlední řadě splnit požadavky a očekávané úkoly.
Jedná o model, který je lehce srozumitelný a blízký praxi. Je vhodný jako optimalní nástroj pro vedoucí pracovníky, osoby zabývajícími se lidskými zdroji a pro všechny, kteří chtějí druhé individuálně podpořit.

NLP

Metoda “Neurolinguistické programování (krátce NLP)” byla vytvořena na počátku 70-tých let v Kalifonské Univerzitě, Richardem Bandlerem a Johnem Grinderem, jako nová metoda krátkodobé psychoterapie. Oba definovali NLP jako studii struktry subjektivních zkušeností a z nich vyplývajících důsledků.

Typické pro NLP je „modelling“(modelování/převzetí) úspěšných komunikačních technik a tzv. "reframing" (změna rámce). Přitom si uvědomujeme, které faktory řídí náš život a jak si sami vytváříme vlastní zkušenosti.

Většina NLP uživatelů a NLP spolků nevidí NLP ani jako vědu a ani jako formu psychoterapie, nýbrž jako model lidského učení a lidské komunikace. Dnes patří k nejrozšířenějším metodám komunikačních tréninků.

Centrálními elementy NLP jsou NLP hypotézy, které byly označeny Bandlerem a Grinderem jako základní vzory chování při “modelování” úspešných osobností.
K nejdůležitějším hypotézám patří:

 • Člověk se rozhodne v rámci jeho modelu chování v podstatě pro nejlepší řešení.
 • Každé chování je motivováno pozitivním úmyslem.
 • Člověk má všechny zdroje k provedení žádaných změn sám v sobě.
 • Pozitivní hodnota inividua zůstává neměnná, ale přiměřenost jeho chování může být zpochybněna.
 • V komunikaci nejsou žádné chyby nebo nedostatky.
 • Smysl komunikace je v reakci, která na člověka působí.

Mnozí lidé užívají NLP ke zdolání nežádoucích zábran v jejich životě a k osvojení nových možností v chování. NLP může osvobodit od nežádoucích zvyklostí, strachů a omezujících názorů. Tím napomůže ke šťastnějšímu životnímu způsobu a stylu.
NLP přitom nabízí další možnosti k nové komunikaci, možnostem jednání a dovoluje odhalit a přijmout city. Čím více možností má člověk k dispozici, tím lépe se může optimálně rozhodnout.

Beznásilná komunikace
(Non violence communication - NVC)

Podle Dr. Marshalla B. Rosenberga

Beznásilná komunikace je komunikační metoda vyvinuta v 60-tých letech Dr. Marshallem B. Rosenbergem, která se nabízí při řešení konfliktů.

Orientuje se na city a potřeby, které ovlivňují chování a konflikty člověka. Cílem je přitom vystopovat přání všech stran a vzít na ně ohled, aby posléze mohly být vytvořeny a zachovány nové uspokojivé vztahy, a tím se zlepšila kvalita života.

NVC pomáhá se otevřeně vyjádřit a vcítit při naslouchání druhému. „Dát a dostat“ probíhá plynule v dobrovolném procesu.

Základní model NVC

Čtyři kroky NVC jsou definovány hesly: pozorování, cit (pocit), potřeba a prosba

 1. Pozorování a popsání konkrétního děje - přitom se vyvarovat hodnocení, analýzy a interpretace.
 2. Vyjádření citu (pocitu), který se objeví v souvislosti s pozorováním děje.
 3. Formulace potřeby, která je základem uvědomeného citu.
 4. Vyslovení prosby o konkrétní jednání.

Rosenberg shrnul tento způsob komunikace v následující větě:

“Když a, pak se cítím b, protože potřebuji c. Proto prosím teď o d.”

Příklad:

“Když mi nezavoláš, jak jsi slíbil, jsem rozlobena, protože potřebuji respekt a spolehlivost. Proto tě teď prosím, abys mi řekl, jestli budeš dodržovat naše domluvy.”

Druzí lidé se často chovají jinak, než my si přejeme. Přitom jsou naše potřeby občas splněné, ale občas ne. Kvůli těmto splněným, nebo nesplněným potřebám se cítíme spokojeni, nebo nespokojeni.

“Naše city nezpůsobuje jednání druhých, nýbrž naše splněné, nebo nesplněné potřeby.”

Často nevíme, které naše potřeby jsou právě splněné a které ne. Z toho důvodu je důležité si uvědomit, o který cit se skutečně jedná, a jaká je naše nacházející se potřeba.

^ Nahoru